Головне меню

Особливі щоденники

Більшість дітей приходять з бажанням «добре вчитися». Чому ж діти байдужіють до школи? Однією з причин, що може спричинити зниження навчальної мотивації, є хронічне відчуття неуспіху, які дитина переживає у процесі навчального оцінювання. Також згубно впливає на втрату інтересу до навчання зловживання вчителів зауваженнями, які вони записують у щоденники.

Потрібно зауважити, що ще не всі вчителі вміють по-справжньому користуватися таким потужним інструментом впливу на психіку учнів, стимулювання їх пізнавальних можливостей, як об’єктивна оцінка знань чи реакція на погану поведінку учня. У книзі “ Серце віддаю дітям ” В.О.Сухомлинський справедливо твердив, що “ найголовніше заохочення і найсильніше покарання в педагогічній праці – оцінка. Оцінка за навчання , за поведінку. Це найбільш гострий інструмент, використання якого потребує величезного вміння та культури . Якщо хочете, то оцінка – це один з найтонших інструментів виховання”.

Тому вчителі Полтавської спеціалізованої школи №5 не ведуть неприємних розмов з батьками за допомогою щоденника про незадовільну поведінку учнів, різні проблеми в навчанні , які, можливо, виникають. При особистій зустрічі з батьками з'ясовують всі питання , пов’язані із шкільним життям їхніх дітей. Батьки відчувають, що вчителі щиро хочуть допомогти їм. Встановлюється тісний взаємозв’язок між батьками та вчителями, а діти не відчувають відрази до школи та вчителів. Учні 5-ої школи мають особливі щоденники.

Їх унікальність у тому, що тут розміщена вся необхідна для учнів інформація про школу, її вчителів, адміністрацію. А також як слід себе поводити в екстремальних ситуаціях та куди можна звертатись, якщо порушуються права дитини, телефони шкільного та міських служб довіри, особисті електронні пошти директора, шкільного психолога, соціального педагога, шкільні нормативні документи, параметри оцінки фізичного, морально-психологічного та духовного розвитку учня.

Але головна їх особливість у тому, що він перетворився з «Книги скарг» у «Книгу подяки й успіху учня».

Перед педагогами школи були поставлені вимоги не підглядати за невдачами учнів, а уважно спостерігати, організовувати й фіксувати в щоденниках успіхи учня.

Саме це і є найголовнішим завданням вчителя 5 школи.

Щоденник п’ятої школи

Щоденник п’ятої школи – дуже цікава річ, в ньому є багато чого нового, цікавого для нас учнів. На обкладинці щоденника ми можемо побачити саму п’яту школу, також на обкладинці є почтовий емейл. У Полтаві є багато шкіл, але п’яту школу я вважаю найкращою. У ній найкращі вчителі, які завжди ясно та цікаво розповідають теми.

У щоденнику також можна побачити календар, якщо, наприклад, учень не пам’ятає яка сьогодні дата, можна подивитися в календар і дізнатися. Також у щоденнику є гімн п’ятої школи. Слова гімну школи, прийнято у 1978 році, на сьогоднішній день всі учні п’ятої школи знають цей гімн напам’ять. Також в кінці щоденника знаходиться моніторинг вихованості, це досягнення учнів за I, II, III та IV чверті. Ще на наступній сторінці знаходить розклад уроків, кожен учень повинен дізнатися і написати коли кінчається кожний урок.

Також на наступній сторінці є список всіх вчителів, завучів та директора. Усього в нашій школі працює 67 вчителів, а список вчителів школи допомагає учням краще запам’ятовувати ім’я, прізвище та по-батькові. Також у нашому щоденнику є «табель» навчальних досягнень, у ньому учень або вчитель може записати тематичні оцінки за перший семестр та за другий семестр. А ще в нашому щоденнику є предмети, які викладають у нашій п’ятій школі:

•українська мова;

•українська література;

•зарубіжна література;

•англійська мова;

•німецька мова;

•історія України;

•всесвітня історія;

•правознавство;

•економіка;

•математика;

•художня культура;

•етика;

•біологія;

•географія;

•фізика;

•хімія;

•психологія;

•музичне мистецтво;

•трудове навчання;

•інформатика;

•основи здоров’я;

•фізична культура;

•захист Вітчизни (хлопці);

•методично-санітарна підготовка (дівчата).

П’ята школа – це одна дружня сім’я, хто захоче приєднатися, ми з радістю приймемо та підтримаємо Вас.

The dairy of the school № 5

The dairy of the school № 5 is an interesting thing, because it has lots news, very interesting information for the students of our school. We can see the photo of the school № 5 and its own e-mail on the cover of the dairy. There are many schools in Poltava but I think the school № 5 is the best. It has the best teachers who always tell very interesting things with easy way.

You can see the calendar in this dairy. For example, if the pupil doesn’t remember the current date, he can open his dairy, look and learn about this. There is also the school hymn in the dairy. The words of the hymn were passed in 1978 and all the pupils know them very well. At the last pages of the dairy there is monitoring of education what tells about the achievements of pupils during fourth I, II, III, IV. After this you can find the timetable and every student have to write down the time of beginning and finishing of every lesson.

Our dairy also has the list of all teachers, head teachers and the school master. At our school 67 teachers work. And this list of the teachers helps to pupils always to remember the names of all teachers of the school. At the last page of our dairy there is a school report of educational achievements. A teacher can write down some thematic marks what pupil got for the first and second semester here. There is also the list of all subjects what pupils study at school. They are:

•Ukrainian;

•Ukrainian literature;

•World literature;

•English;

•German;

•History of Ukraine;

•World history;

•Jurisprudence;

•Economy;

•Mathematics;

•Artistic culture;

•Ethics;

•Biology;

•Geography;

•Physics;

•Chemistry;

•Psychology;

•Musical Art;

•Handicraft;

•Informatics;

•Basis of health;

•Physical culture;

•Defense of Fatherland (boys);

•Methodically-sanitary preparation (girls).

The school № 5 is one friendly family. Who wants to join to our family, we are always glad to meet and support new children here.

Куниця Марина, учениця 6-Б класу

***

В моїй школі з 2009 року з’явилася можливість мати особливі щоденники. На мою думку, такий щоденник потрібний для виховання патріотизму, толерантності, духовності. Тому, що щоденник вміщує все необхідне для учня, батьків та вчителів.

Я хочу розповісти детальніше про щоденник. На титульній сторінці міститься фото рідної школи, адреса та е-mail сайту. На першому форзаці календар на поточний рік, інформація про дитину та її батьків. Є інформація необхідна для збереження життя і здоров’я дитини. Також в щоденнику сторінка школи, на якій є гімн, емблема, декларація співробітництва, закон про захист честі і гідності, правила внутрішнього розпорядку учнів. Діти, які навчаються в нашій школі з першого класу, мають можливість все повторити, а учні, які перейшли до нашої школи - ознайомитися і вивчити.

Другий форзац містить інформацію про проект «Школа – територія прав людини», який діє у нас у школі.

Кожної чверті на уроці моніторингу вихованості оцінюється розвиток кожного учня. Трикутники вихованості та параметри фізичного, морального та духовного розвитку учнів розміщені в щоденнику. Це для того, щоб порівняти та аналізувати рівень розвитку кожної дитини. В щоденнику є розклад дзвінків, список вчителів та розклад позакласних та позашкільних занять, які допомагають дитині раціонально використовувати власний час.

Кожна дитина має схему безпечного руху від школи додому.

Я б хотіла, щоб в щоденнику була ще інформація про відомих людей.

Я пишаюся тим, що навчаюся в школі, яка має власний щоденник.

***

 There is a very good possibility for students to have the special dairies what appeared in 2009. As for me, such dairy is very necessary for education of patriotism, tolerance, spirituality. Because this dairy contains all necessity for students, their parents and teachers.

I want to tell you about this dairy in details. There is a photo of my native school, it’s address and e-mail site on the title page. There is a calendar of current year, some information about the children and their parents on the first fly-list. There is information what is necessary for saving of child’s life and its health. There is also the page in the dairy where you can find school hymn, emblem, declaration of collaboration, the law about defense of honour and dignity, rules of internal school order. Children who study at our school since beginning have a possibility to revise everything from different subjects, but the children who moved to our school from other schools of the town have a possibility to learn this information.

The second fly-list contains information about the project “School is the territory of human rights”, what is at our school.

Every quarter of the study year the development of each pupil is assessed at the lesson of education monitoring. The triangles of education and parameters of physical, moral and spiritual development of each student are placed in the dairy. It is necessary for to compare and analyze the level of development of each student. In the dairy you can see a curriculum of the bells, the list of the teachers and curriculum of extracurricular and out-of-school employments what helps to children to use their own time rationally. 
Every student has a plan of safe movement from school to home.

I would like the dairy to have also the information about famous people.

I am proud of I study at the school № 5 what has its own dairy.

Бацула Вікторія, учениця 8-А класу

***

Школярі Полтавської спеціалізованої школи № 5 з 2009 року мають можливість користуватися особливими щоденниками, які створені з ініціативи директора школи Кловацького В.В. Водночас іміджевий та інформаційний продукт покликаний задовольнити потреби учнів та батьків. Щоденник відрізняє нашу шкільну спільноту від інших та підкреслює наш статус спеціалізованого закладу. Такий щоденник необхідний для виховання патріотизму, толерантності, духовності. Адже він вміщує все необхідне для учня, батьків та вчителів.

Титульна сторінка містить фото рідної школи, адресу та e-mail. На першому форзаці календар на поточний навчальний рік, особисті дані дитини, батьків із номерами телефонів, робочим та мобільним. Ця інформація необхідна для збереження життя і здоров’я дитини. У щоденнику є символіка школи: гімн, емблема, Декларація співробітництва, Закон про захист честі й гідності, правила внутрішнього розпорядку для учнів. Діти, які навчаються в нашій школі з першого класу, мають можливість усе повторити, а учні, які прибули до школи, - ознайомитися й вивчити.

Другий форзац містить інформацію про проект «Школа – територія прав людини», який діє в нашій школі.

Кожної чверті на уроці моніторингу вихованості оцінюється розвиток кожного учня. У щоденнику розміщені трикутники вихованості та параметри фізичного, морально-психологічного та духовного розвитку учнів. Усе це допомагає порівнювати й аналізувати рівень розвитку кожної дитини. Розклад дзвінків, список вчителів та розклад позашкільних та позакласних занять допомагають дитині раціонально використовувати власний час.

Та найбільше вражає те, що в щоденнику не знайдеш негативу. Лише подяки, поради, підтримка, що стимулює дитину до кращої поведінки, старанності, успіхів.

***

The students of the specialized school № 5 have a possibility to use special dairies which were created by the head master of our school Volodymyr Klovatsky in 2009. At the same time, such imaginary and informative product is called to satisfy the students and parents’ demands. A diary distinguishes our school association from other and underlines our status of the specialized establishment. . Such diary is necessary for education of patriotism, tolerance, spirituality. In fact it contains all necessity for a student, their parents and teachers.

A title list contains the photo of our native school, its address and e-mail. On the first fly-leaf there is a calendar of a current school year, personal information of a student, his parents, their work phone numbers and mobile phone numbers. This information is necessary for saving of children life and health. There is a symbolism of school in the diary: hymn, emblem, Declaration of collaboration, the law about defense of honour and dignity, rules of internal order for pupils. Children who study at our school have a possibility to revise everything about school subjects. The children who came to our school from other school of Poltava have a possibility to learn this information very easy.

The second fly-leaf contains the information about the project “School is the territory of human right” what is at our school.

Every fourth on the lesson of monitoring of breeding development of every student is estimated. There are the placed triangles of education and parameters of physical, morally-psychological and spiritual development of students in the diary. This helps us to compare and analyze the level of children’s development. The curriculum of bells, list of teachers and curriculum of out-of-school and extracurricular employments help a child rationally to use their own time.

But most impressive is that you can’t find a negative description in the dairy. You can see only gratitude, advices, support what stimulates a child to the best conduct, diligence, successes.

Танасійчук Віталій, учень 8-Б класу

***

Щоденник дуже важливий для учнів, як і підручник. Він є зв’язком між учнем, учителем і батьками. Щоденники учнів нашої 5-ої школи особливі. Такі в магазинах не продають, їх друкували спеціально на замовлення. У моєму щоденнику на першій сторінці написані ім’я, прізвище, місце проживання, домашня адреса, телефони моїх батьків. На другій і третій сторінці розміщено гімн та емблема школи. Основна частина щоденника призначена для розкладу уроків. У кінці нашого документа є моніторинг вихованості (властивий тільки для нашої школи). Там ми записуємо свої досягнення, а також заповнюємо таблицю про відвідування секцій та гуртків у позаурочний час. Список вчителів, який уміщено в наш щоденник, є дуже зручним, особливо для батьків. А яке чудове фото рідної школи розміщено на обкладинці щоденника!

Мій щоденник – це мій особливий учнівський квиток.

***

The dairy is very important for the students as a textbook. It is a connection between the students, their parents and the teachers. The diary of the school № 5 is very special. You can’t find them in the shop. They are made to order. In my dairy there is my name, my address, my parents’ phone number on page one. Next pages contain school hymn and school emblem. The main part of the dairy is for timetable. There is monitoring of education in then end of it where we write down our achievements. It is characteristic only of our school. We also fill the table about the clubs what we visit after lessons. The list of all teachers is very comfortable for students and their parents. What wonderful the photo of our school! It is on the cover of the dairy.

My dairy is my special student’s ticket.

Васильєв Олег, учень 6-В класу

***

Два роки тому у нас з’явилися щоденники із зображенням рідної школи, та суттєво змінилося їх ведення. Особливими плюсами нового ведення є тільки позитивні характеристики учня. Це зроблено для того щоб дитина була самовпевнена, успішно досягла своєї мети та з легкістю долала негаразди та труднощі. В зв’язку із складною ситуацією з молоддю в нашій країні, позитивні характеристики дають змогу батькам налаштувати дитину на великі успіхи в подальшому житті. Крім цього в щоденнику учня є моніторинг вихованості, параметри фізичного розвитку учня, параметри морально-психологічного розвитку учня і розклад дзвінків та список вчителів. Щоденник учня є дуже практичний та дуже функціональний.

***

Two years ago new dairies appeared in our school. They have a picture of our school. These dairies have very interesting different structure. The main positive feature of them is the positive description of students. It helps to children to be confident, to make their plan successfully, and to overcome all confusions and difficulties. We have not easy position of young people in our country. And such positive descriptions give a possibility to the parents to put their children in ten right frames of mind for great success in their future life. Besides, there is a monitoring of education parameters of physical development of student, parameters of morally-psychological development of student and curriculum of bells and list of the teachers. The dairy of a student is very practical and very functional.

Комелькова Світлана, учениця 9-Б класу