Головне меню

Кроки, які випереджають час

Те, що у 5-й школі м. Полтави упроваджується сьогодні, завтра рекомендується до впровадження в школах міста, держави.

Ще в 1987-му році ми приймаємо «Декларацію співробітництва», і лише в XXI ст. ідеї співробітництва в педагогіці та поняття «честі» в правозахисному русі стають фундаментальними, базисними.

«Ми, вчителі, учні, батьки СШ№5 рішуче заявляємо:

втомившись від взаємних образ, ми подивилися на себе з висоти Країни та часу і побачили, що ми люди. Учні – люди, дорослі – люди. А отже, ми повинні учити і учитися, залишаючись Людьми.

Будемо жити так, щоб кожен наш день був вкладом в наш час, в мир процвітання країни і нашої школи.

Ми всі: і діти, і дорослі, - дуже не хочемо, щоб життя в школі було наповнене зайвих тривог, щоб воно й надалі було одноманітним і нудним.

Ми хочемо співпрацювати, жити в дружбі, одним колективом, де люди радісно трудяться й допомагають один одному: учні – вчителям і батькам, вчителі і батьки – учням, де поважають бажання і обговорюють всі думки.

Ми всі люди добрі, розумні, веселі і справедливі, розуміємо і поважаємо один одного. У турботі про наш спільний колектив школи і вчителі, і учні, і батьки – рівноправні, ми всі його господарі й творці.».

Основовоположним у взаєминах між людьми є повага, толерантне ставлення один до одного, що неможливе без взаємоповаги та взаєморозуміння. Тому в нашій школі є «Закон про захист честі й гідності», в якому прописано принципи та дії при вирішенні конфліктних ситуацій, не порушуючи честі та гідності всіх учасників навчально-виховного процесу.

У 1978-му році першими в Полтаві та одними з перших в Україні ми затверджуємо Гімн школи, виконання його на всіх урочистостях стає шкільною традицією.

В 1996-му році на загальношкільній конференції ми затверджуємо емблему-герб школи, яка відбиває суть філософського та педагогічного кредо колективу школи, а за філософським змістом її можна віднести до найкращих витворів світового мистецтва цього роду. Емблема зображує перегнуту стрічку, у центрі западини якої знаходиться куля. Куля, як найдосконаліший за формою предмет, символізує людську особистість. Таким чином підкреслюється: що найголовнішим об'єктом є учень. Куля як абсолютно довершена форма, символізує і школу – сукупність людських особистостей. Стрічка є символом динамічної структури. Має темне та світле зображення, як і саме життя. Віти її ідуть вгору-вліво і вгору-вправо. Сприймаючи вплив Космосу, ліві і праві погляди, ми обираємо позицію найбільш урівноважену вважаючи, що Істина завжди посередині. За формою стрічка нагадує колиску, адже школа - це колиска розуму, здібностей, талантів. Розвиваючись, особистість все вище піднімається у визначеному нею напрямку. Отримуючи тут величезну енергію, вона готова летіти до нових висот, здобуваючи своє місце у Всесвіті.

***

Велику роль у вихованні дитини відіграють спільні дії школи та сім’ї. Батьки та вчителі повинні співпрацювати у процесі виховання учнів. В наш час значно зросла роль школи у попередженні злочинності, наркоманії, алкоголізму. Щоб запобігти цим проблемам необхідно поширювати співпрацю між адміністрацією, вчителями, батьками та учнями. Створювати умови для дотримування здорового способу життя, мати індивідуальний підхід до кожної дитини, яка має відхилення у поведінці або в чомусь іншому.

Головним у роботі школи з сім’єю є: пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьків, організація заходів для батьків, потрібних для організації дитини вдома, покращення взаємодіє між педагогами і батьками.

В декларації співробітництва говориться від імені всіх учнів, учителів, батьків. Вони не хочуть жити в школі наповненій зайвими тривогами. Вони прагнуть жити в дружбі, в одному колективі де люди допомагають одне одному, поважають і розуміють. Кожен із нас є його господарем і творцем.

***

Joint actions of school and family play important role in the upbringing of children. Parents and teachers must collaborate in the upbringing of students. Nowadays the role of school has greatly increased in crime prevention, drug abuse, alcoholism. To avoid these problems we need to spread collaboration between administration, teachers, parents and pupils. We should create the conditions for keeping a healthy lifestyle, we should have an individual approach to each child that has variations in behavior, or something else.

Principal ideas in collaborating between the school and the family are: promotion of pedagogical knowledge to improve the pedagogic literacy of parents, organizing events for parents which are necessary to organize the child at home, improving communication between teachers and parents.

The Declaration of Collaboration says on behalf of all students, teachers and parents. They do not want to live in a school filled with unnecessary concerns. They want to live in friendship, in a team where people help, respect and understand one another. Each of us is its master and creator.

Шибковський Денис, учень 8-А класу